คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล

 

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งบทบาทและความรับชอบของพยาบาลต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560