มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

 

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ในหัวข้อเรื่อง บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในประเทศไทยของสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560