คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำคณะนิสิตหลักสูตรนานาชาติ จากราชอาณาจักรภูฏาน สหพัน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาล

 

        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำคณะนิสิตหลักสูตรนานาชาติ จากราชอาณาจักรภูฏาน สหพัน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสภาการพยาบาลและรับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560