สภาการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะดูงาน Director of Nursing and Delegates Nursing Division, Ministry of Health จากประเทศมาเลเซีย

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล และดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะดูงาน Director of Nursing and Delegates Nursing Division, Ministry of Health จากประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560