ครบรอบ 32 ปี สภาการพยาบาล

 

สภาการพยาบาลจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 32 ปี และในโอกาสนี้ สภาการพยาบาล  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรม : คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ที่เน้นให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของจริยธรรมและจรรณยาบรรณที่เป็นพื้นฐานทางวิชาชีพการพยาบาลที่จำเป็นต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เปรียบเสมือนคุณค่าหลักของวิชาชีพที่พยาบาลทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอ พร้อมมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ปี 2560 “ระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล” และรางวัลธนาคารความดี แด่พยาบาลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และทำคุณประโยชน์แด่วิชาชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่เสียสละ ภายในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง จัดขึ้น ณ สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา