สภาเทคนิคการแพทย์เข้าศึกษาดูงานการจัดสอบและขึ้นทะเบียน ฯ สภาการพยาบาล

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสภาเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และคณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินการจัดสอบความรู้ของสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560