คณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

 

      คณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานและ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560