คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์จาก School of Nursing Peking Union Medical College สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงาน

 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์จาก School of Nursing Peking Union Medical College สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พยคร 329 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการดูแลสุขภาพ (Cultural Diversity and Health Care) เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560