คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล

 

      คณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 85 คน นำโดยอาจารย์ ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา “ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล” เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทยและภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560