สภาการพยาบาลสัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและคณะ ประกอบด้วย ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล, รศ.ดร.นงนุช บุญยัง กรรมการสภาการพยาบาล, ดร.ราศี ลีนะกุล ที่ปรึกษาสภาการพยาบาลฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนางฐิติมา ปลื้มใจ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสงขลา ประธานผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดสงขลา และ ศ.ดร.ศศิธร พุมดวง อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการทำงาน ตอบข้อซักถามของพยาบาลใน รพสต. โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 คน

โดยนายกสภาการพยาบาล ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และตอบขอซักถามถึงแนวทางที่ สภาการพยาบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องภาระงาน ค่าตอบแทน การจ้างงานและความก้าวหน้าสำหรับข้อเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสาธารณสุขไทย : กรณีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่สภาการพยาบาลจัดทำยื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาปฏิรูปแห่งชาติ ไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นั้น บัดนี้ ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รับการตอบรับและดำเนินการแก้ไขจนมีความก้าวหน้าเป็นอันมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. เรื่องภาระงาน ครม. อนุมัติการบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ และกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงการทำงาน โดยใช้ทีมทักษะผสมผสาน และทบทวนให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติเฉพาะภารกิจของพยาบาล

 2. เรื่องความก้าวหน้าการจ้างงาน คือ การแก้ไขให้พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้อำนวยการ รพสต. ได้    โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่ง การที่ให้อัตราเงินเดือนพยาบาลระดับชำนาญการ (ระดับ 7) ไม่อยู่แค่เพียงระดับชำนาญการ (เงินเดือนระดับ 7 ไม่ตัน) และการเสนอปรับค่าตอบแทนเหมาจ่าย และค่าตอบแทน พตส. ของพยาบาลให้เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น เป็นต้น

 

     อย่างไรก็ตาม สำหรับความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้แก่พยาบาล ยังมีความจำเป็นต้องเกาะติดการดำเนินการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องต่อไป