วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

 

สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่   21 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา

 

สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงยิ่ง และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พร้อมทั้งสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเข้าร่วมถวายราชสักการะ และยังร่วมกันจัดพิธีถวายราชสักการะ ตลอดจนบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปขึ้นในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางจัดพิธีถวายราชสักการะขึ้น ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี