งานประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ

          สภาการพยาบาล ร่วมกับ World Academy of Nursing Science (WANS) ได้จัดการประชุมวิจัยทาง  การพยาบาลนานาชาติ TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก (Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health)ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2560
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ภายในงานมีทั้งกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการแสดงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ อีกทั้งผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลการวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาล ในประเด็นปัญหาและแนวโน้มของการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของประชาคมโลก

โดยในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ส่ง ผลงานวิจัยเข้าประกวดในงานประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017 ภายใต้หัวข้อ วิถีวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์สุขภาพโลก (Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health)ซึ่งตัดสินจากผลงานวิจัยที่ส่งเข้าประกวดเป็นบทคัดย่อในรอบแรกจำนวน 179 เรื่อง จาก 9 ประเทศ และได้รับการตัดสินเข้ารอบที่ 2 จำนวน 7 เรื่อง โดยในรอบสุดท้ายคณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากบทความฉบับเต็มและจากการนำเสนอโปสเตอร์ จำนวน 4 ผลงานวิจัย

สำหรับรางวัลผลงานวิจัยยอดนิยมตัดสินจากคะแนนนิยมของผู้ร่วมประชุมฯ ผลการตัดสินเป็นเอกฉันท์ มอบประกาศนียบัตร 2 รางวัล ดังต่อไปนี้

1. รางวัล Honorable Mention Nursing Research Award ได้แก่ Assistant Professor Dr. Keisuke Nakanishi จากผลงานวิจัยเรื่อง Nighttime Bandaging may not Affect Household and Locomotive Activities of Patients with Breast Cancer-Related Lymphedema

2. รางวัล People’s Choice Nursing Research Award  ได้แก่ นางรุจิตา เขียวสอนทอง (Ms. Rujita Kheawsornthong) จากผลงานวิจัยเรื่อง Effectiveness of Transcultural Nursing Competency Promoting Program for Professional Nurses of Bangkok Pattaya Hospital

และในพิธีปิดงานการประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการปิดการประชุม โดยมี Prof.Dr.Hiroko Minami, Chair of The Board of The World Academy of Nursing Science และพยาบาลจากหลากหลายเชื้อชาติที่มาร่วมประชุมได้ร่วมกันร้องเพลง Auld Lang Syne แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล สำหรับการประชุมในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานจำนวน 940 คน จากกว่า 14 ประเทศทั่วโลกเป็นอย่างดี