คณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำนวน 46 คน และคณาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

      

     คณะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำนวน 46 คน และคณาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบทนำวิชาชีพ เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560