ประชุุมกองบรรณาธิการวารสารการพยาบาลทั่่วประเทศ

      วารสารสภาการพยาบาล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา บรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาลจัดการประชุมบรรณาธิการวารสารทางการพยาบาลทั่วประเทศในหัวข้อเรื่อง “Ethic Issues in Plagiarism: Role Responsibilities of Editor and Editorial Board” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบรรณาธิการวารสารการพยาบาลไทยและต่างชาติ ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงประเด็นการลอกเลียนผลงานวิชาการและผลลัพธ์ที่ตามมาเชิงจริยธรรมของนักวิชาการ และร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติในการปรับปรุงคุณภาพของวารสารการพยาบาลไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียนผลงานวิชาการต่อไป โดยได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล หัวหน้าบรรณาธิการวารสาร pacific rim และ Professer Dr. Sue Turale บรรณาการ pacific rim เป็นวิทยากรบรรยาย ได้รับความสนใจจากบรรณาธิการและกองบรรณาธิการจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560