ประชุมหารือร่าง พรบ.การอุดมศึกษา

           คณะกรรมการสมาพันธ์สภาวิชาชีพ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วยตัวแทนจาก แพทยสภา สภาทนายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับเชิญจากนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัติญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลรวมทั้งสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ..... โดยเฉพาะหลักการและสาระสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสภาวิชาชีพต่างๆ ในการกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา