สภาการพยาบาลสัญจร (เขตสุขภาพที่ 10)

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 10 (5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ) ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในความเป็นวิชาชีพ ความตระหนักในการรักษามาตรฐาน รักษาจริยธรรมการประกอบวิชาชีพฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ในการนี้นายกสภาการพยาบาลบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสภาการพยาบาลพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของสมาชิกในประเด็นต่างๆ และรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ โดยสมาชิกสภาการพยาบาลในเขตสุขภาพดังกล่าวให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

     พร้อมกันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและคณะ ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการทำงาน ตอบข้อซักถามของพยาบาลใน รพสต.