คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

 

     คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะผู้บริหารการพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ตามการจัดอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล รุ่นที่ จำนวน 21 คน ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางและแนวโน้มการบริหารทางการพยาบาล” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560