งานเสวนานโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

      วันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ผู้แทนสภาการพยาบาลในคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นตัวแทนเปิดงานเสวนา ห้องเสวนา บริการถึงบ้านด้วยใจโดยทีมพยาบาลชุมชน ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10  พ.ศ. 2560   โดยได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่าย นพ.กฤช ลี่ทองอิน (ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ), นายยอดยิ่ง ตวงหิรัญอนันต์ (ผู้อำนวยการ   กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์), นางสุรีรัตน์ ดาวเรือง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ (พยาบาลดีเด่นในระดับปฐมภูมิของสภาการพยาบาล และเป็น APN สาขาชุมชน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวง  สมจินดา ชมพูนุท (อาจารย์พยาบาล ผู้แทนสภาการพยาบาล)  รวมไปถึงภาคประชาชน ร่วมอภิปรายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายในการจัดระบบบริการสุขภาพให้เป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น โดยมีพันเอก(พิเศษ) ดร.หญิง กฤษณา บุญชม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ณ ห้องแซฟไฟร์ 104  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้ร่วมรับฟังการเสวนา และให้เกียรติกล่าวถึงแนวคิดการจัดให้มีทีมพยาบาลชุมชนให้บริการที่บ้านและในชุมชน ไปสู่การปฏิบัติจริงที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  และมั่นใจว่า พยาบาลจะสามารถดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการ ได้หมดทุกคน ทั้งประเทศ โดยสภาการพยาบาล มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงความจำเป็นของนโยบายการขับเคลื่อนการจัดให้มีทีมพยาบาลชุมชนให้บริการแก่ชุมชน ระดมสมอง และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกลไก การจัดบริการสุขภาพระดับชุมชนที่จำเป็น และสอดคล้องกับวิถีชุมชน รวมไปถึงการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดบริการสุขภาพแก่ชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสมัชชาสุขภาพในอนาคตต่อไป