คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรวิชาชีพ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล

 

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะนักศึกษา จำนวน 154 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรวิชาชีพ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาล และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560