คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

 

    เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้นำนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 302 คน ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็น วิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางและแนวโน้มการบริหารทางการพยาบาล”