คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาล

         คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ได้นำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 100 คน ตามการศึกษารายวิชา 00748409 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ พัฒนาทักษะและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม 2561