กำหนดการสอบความรู้ฯ


- กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ปี 2561
 (คลิก)

- กำหนดการประเมินความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ปี 2561 (คลิก)