เรื่อง ประกาศเมื่อ
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 29/09/60
การประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) 11/08/60
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ (TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017) วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 14/05/60
ประชุมภาคี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 09/03/60
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องร่วมพัฒนารูปแบบ การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาที่เหมาะสมกับระบบการพยาบาลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 09/03/60
การประชุมเชิงปฏิบัติการ CNPG เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 08/03/60