เรื่อง ประกาศเมื่อ
ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ 13/12/60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 12/12/60
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมและระบบบริการการพยาบาลใหม่ในยุคดิจิตอล 08/12/60
การประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัยสง่างามในสังคม 4.0) 11/08/60
ประชุมภาคี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 09/03/60
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องร่วมพัฒนารูปแบบ การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาที่เหมาะสมกับระบบการพยาบาลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 09/03/60