การประชุมเชิงปฏิบัติการ CNPG เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

      สภาการพยาบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Clinical Nursing Practice Guideline (CNPG) นำโดย ดร. ยุวดี เกตสัมพันธ์ เป็นประธานคณะทำงานและได้เปิดการประชุม ระดมความคิดโดยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดสถานการณ์เกี่ยวกับภาวะสุขภาพหรือการรักษาที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาล ต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล เมื่อวันที่  2 มีนาคม ที่ผ่านมา