ประชุมภาคี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

            สมาชิกภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ กำหนดให้มีการจัดการประชุมขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกภาคีทั้ง 7 เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แพทยสภา สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์          สภากายภาพบำบัด และสัตยแพทยสภา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560