ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในโครงการต่ออายุใบอนุญาตฯ

      ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาลได้ประกาศ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ในโครงการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นระยะเวลา ๙ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ อัตรา นั้น

  สำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ในวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒ คน มีรายละเอียด ดังนี้

อ่านรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง จนท.ธุรการ (รอบ 2) 25สค.60.pdf118.46 KB