ประกาศผลงานผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ

ผลการพิจารณาผลงาน

“แนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล (good practice)”

1. รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ได้รับโล่ เกียรติบัตร และเข็มตราสัญลักษณ์สภาการพยาบาล โดยนาเสนอผลงานบนเวทีพร้อมนาเสนอผลงานในรูปโปสเตอร์

1) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่

2) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

3) งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รางวัลรองชนะเลิศได้รับเกียรติบัตรและเข็มตราสัญลักษณ์สภาการพยาบาล พร้อมนาเสนอผลงานในรูปโปสเตอร์

1) งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2) หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด2 (CCU2) งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์                              

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

3) งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

4) งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

5) หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

6) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

7) กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลห้วยยอด

8) ฝ่ายการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

9) หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

10) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน

11) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุโขทัย

12) กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชลบุรี

13) กลุ่มงานอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลตารวจ

อ่านรายละเอียด
ผลการพิจารณาผลงาน.pdf71.98 KB
template 80x140 cm.pdf300.27 KB