ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ผลการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมัติ แสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2560

 
สำหรับขั้นตอนและรายละเอียดในการขอรับหนังสืออนุมัติฯ ของผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้  ทางวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรสอบถามได้ที่ โทรศัพท์  02 596 7573-4
 
อ่านรายละเอียด
ผลการสอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับหนังสืออนุมัติ ประจำปี 2560.pdf612.33 KB