เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560