ประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิยื่นขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2561

 

     ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2561 สามารถยื่นคำขอสอบได้ในระหว่างวันที่ มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถโทรสอบถามได้ที่ งานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง โทร 02 596 7573-4

อ่านรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบ 2561.pdf2.16 MB