ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 5

ขอเชิญชวนพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล และมีความสนใจเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร เพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (APN) ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมฯ ประจำปี 2561 โดยสามารถยื่นเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560 นี้

อ่านรายละเอียด
ประกาศหลักสูตรฝึกอบรม 2561.pdf1.39 MB
ใบสมัครฝึกอบรม 2561.docx686.7 KB
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง (ใบ Recommendations).pdf65.14 KB