ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อปฎิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของสภาการพยาบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการฯ