สภาการพยาบาลสัญจร เขตสุขภาพที่ 6

 

     ข่าวการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ในรายการ "คนจันท์ทันข่าว" วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

             คลิปข่าววันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 

 

ข่าวการเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ในรายการ "คนจันท์ทันข่าว" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

             คลิปข่าววันที่ 14 พฤศจิกายน 2560