ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ

 

    ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สัตวแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0” โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการวิจัยค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบของสหวิทยาการอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อนำประเทศสู่ยุคนวัตกรรมนำไทย สู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแมจิก ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด
โครงการและกำหนดการประชุมฯ.pdf3.66 MB