ประกาศสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

 สภาการพยาบาล เปิดรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561

 
     ผู้มีความประสงค์สมัครสอบทุกท่านต้องสมัคร ในระบบ online เท่านั้น
 
ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้ฯ ในระบบ online มีขั้นตอนดังนี้ (โปรดอ่านอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่าน)
     
1. การลงทะเบียน
    - สำหรับผู้สมัครสอบแก้ตัว
      1)   สามารถใช้ E-mail และรหัสผ่าน (password) เดิม เข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
      2)   หากลืมรหัสผ่านให้เลือกหัวข้อ ขอรหัสผ่านใหม่ ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ทันที
      3)   หากต้องการเปลี่ยน E-mail ให้เขียนบันทึกข้อความแล้วส่งแฟ็กซ์หมายเลข 02-9510145 เมื่อมีการเปลี่ยน E-mail แล้วจะมีข้อความจากสภาการพยาบาลตอบกลับทาง E-mail ใหม่ ทำการคลิ๊ก link แล้วดำเนินการสมัครสอบต่อ
 
 - สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรก
      ผู้สมัครสอบทุกท่านต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ account เมื่อกรอกข้อมูลการลงทะเบียนแล้วระบบจะส่ง link เพื่อยืนยัน E-mail ที่ถูกต้อง จากนั้นเข้าระบบสมัครสอบ login โดย E-mail และ Password ที่ลงทะเบียน
 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครสอบ

     1) ตรวจสอบ E-mail ที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อเข้าระบบการสมัครสอบความรู้ฯ ว่าสามารถเข้าใช้งานได้และ E-mail ที่ใช้สมัครสอบควรเป็น E-mail ที่ใช้ประจำ หากบันทึก E-mail ผิด หรือ E-mail นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วจะไม่สามารถสมัครสอบได้
     2) เตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ภาพต้องชัดเจน ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 KB นามสกุล .jpg  เท่านั้น (หากไฟล์รูปไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์สอบ) 
     3) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลังจากที่สถาบันส่งรายชื่อให้สภาการพยาบาล ให้ส่งแฟ็กซ์หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ที่โทรสารหมายเลข 02-9510145 ก่อนดำเนินการสมัครสอบ
     4) แจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เพื่อการส่งผลการสอบและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ต้องเป็นที่อยู่ที่ผู้สมัครสอบอาศัยอยู่จริงหรือใกล้ชิดกับผู้สมัครจริง หากแจ้งผิดไปรษณีย์ตีกลับ สภาการพยาบาลจะไม่ส่งเอกสารให้ท่านซ้ำอีก ต้องมารับที่สภาการพยาบาลด้วยตนเอง
 
 
 2. การสมัครสอบ
      การกรอกข้อมูลต่างๆ ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล 
เนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้หลังบันทึกข้อมูลแล้ว 
ข้อมูลต้องเป็นความจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ
จะถูกตัดสิทธิการสอบและดำเนินคดีข้อหาปลอมแปลงเอกสาร 
 
 
3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ
         เมื่อลงทะเบียนและเลือกวิชาที่สอบเสร็จแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งค่าบริการและนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย 
 
 
 ** ธนาคารจะปิดระบบการรับเงินตามเวลาทำการของธนาคารในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ ** 
 
4. การเลือกศูนย์สอบ
         เมื่อชำระเงินแล้ว จะสามารถเลือกศูนย์สอบได้ใน วันทำการถัดไป
         
 
5. การส่งเอกสารและหลักฐานให้สภาการพยาบาล
     - สำหรับผู้สมัครสอบแก้ตัว
          เมื่อลงทะเบียนสมัครสอบความรู้ฯ และเลือกศูนย์สอบเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งหลักฐานการขอสมัครสอบ และขึ้นทะเบียนฯ ให้สภาการพยาบาล ดังต่อไปนี้
         1) แบบคำขอ สร.2 ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
         2) สำเนาผลการสอบครั้งล่าสุด
         3) สลิปใบชำระเงินค่าธรรมเนียนการสอบ 
 
    - สำหรับผู้สมัครสอบครั้งแรก
          เมื่อลงทะเบียนสมัครสอบความรู้ฯ และเลือกศูนย์สอบเรียบร้อยแล้ว  ต้องส่งหลักฐานการขอสมัครสอบและขึ้นทะเบียนฯ ให้สภาการพยาบาล  ดังต่อไปนี้
         1) แบบคำขอ สร.1 , ทญ.1 และ สพ.1 กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อย (ติดรูปในแบบ สร.1 และ ทญ.1 อย่างละ 1 ใบ)  โดยข้อมูลในแบบคำขอทุกใบต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกัน
         2) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ
         3) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ใบ
         4) ใบรับรองแพทย์ตามแบบ (พ) ของสภาการพยาบาล
         5) รูปถ่ายหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยพื้นด้านหลังเป็นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูปเพื่อใช้ในการติดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ หากรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สภาการพยาบาลจะไม่ดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้ โดยรูปถ่ายต้องเป็นรูปเดียวกันกับที่แนบไฟล์สมัครสอบ
         6) หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น
         7) กรณีส่งหลักฐานการสำเร็จการศึกษาเอง  
             หนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง 1 ฉบับ หรือสำเนาใบปริญญาบัตรรับรองสำเนาถูกต้องส่งพร้อม ต้นฉบับ  (ต้นฉบับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะจัดส่งคืนให้ตามที่อยู่ที่สมัครสอบ)  
 
** ผู้ที่สมัครสอบแล้วและถูกตัดสิทธิในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
สภาการพยาบาลจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบ **
 
 
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาในการสมัครสอบ
      ติดต่อฝ่ายสอบความรู้ฯ โทรศัพท์  02- 5967550 - 3  
ในวันและเวลาราชการ
 
 
โปรดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงเท่านั้นในการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ
หากไม่มีบัตรประชาชนจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าสอบ