เปิดรับสมัครการสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2561

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

เปิดรับสมัครการสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบา

ลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2561 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานวิทยาลัยฯ โทรศัพท์ 02 596 7573-4

อ่านรายละเอียด
ประกาศวิทยาลัย เรื่องการสอบหนังสืออนุมัติฯ ปี 61.pdf1.99 MB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอสอบ 2561.pdf2.17 MB
แบบคำขอสอบหนังสืออนุมัติ 2561.doc93.5 KB
Teller Payment.pdf147.06 KB