กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน

        ตามที่ รศ. ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ได้วางแนวนโยบายในการดำเนินงานพัฒนากองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน โดยได้นำเหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เหรียญที่ระลึก   สร้างอาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล พ.ศ.2538) รวมทั้งวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณ และพระรอดลำพูน เป็นต้นทุนในการหารายได้ต่อไป และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน   โดยมี นางลดาวัลย์ รวมเมฆ เป็นประธาน ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันกำหนดการเพิ่มมูลค่าเหรียญ มีมติให้มีการระดุมทุนเพิ่มเติมจากเงินกองทุนตั้งต้นที่ทางสภาการพยาบาลได้อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยการให้เช่า  เข็มกลัดเหรียญที่ระลึกเปิดอาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล, วัตถุมงคลพระรอด ลำพูน และรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งวางแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้เริ่มมีการอนุมัติและนำไปให้การช่วยเหลือแก่สมาชิก  สภาการพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนำส่งผู้ป่วยที่ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

           และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมเพื่อให้การดำเนินงานในกองทุนฯ ดังกล่าว มีความชัดเจน และมีการระดมทุนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถให้การดูแลช่วยเหลือสมาชิกสภาการพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

           ในการนี้ รศ. ดร. ทัศนา  บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล  ในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ  ได้รับมอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนฯ จากกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีนางประกายแก้ว ก๋าคำ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นตัวแทน จำนวน 30,000 บาท และตลอดระยะเวลา ในการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มการพยาบาลจากหลายหน่วยงานได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จ.เลย, กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี, กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร