ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561

 

     การดูผลการสอบต้องใช้ Email และ Password ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ทั้งนี้สภาการพยาบาลจะจัดส่งผลสอบให้ท่านเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ไม่มีการแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ทุกกรณี