เรื่อง ประกาศเมื่อ
ประกาศสภาการพยาบาล ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2561 11/04/61
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ วาระ พ.ศ.2561-2565 04/04/61
ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 04/04/61
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ และสอบประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 04/04/61
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การรับสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561) 30/03/61
การขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 13/03/61
การต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่าน Web Application 03/03/61
เปิดรับสมัครการสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2561 28/02/61
การยื่นแสดงเจตจำนงในการสอบความรู้เพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ ประจำปี 2562 28/02/61
พิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ 26/02/61