หน้าแรก

SOMDEJYA.jpg

    สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงถือกำเนิดมาจากครอบครัวสามัญชน พระนามเดิมสังวาลย์ มีพระราชสมภพที่เมืองนนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๔๓ ปีชวด ตรงกับ ค.ศ.๑๙๙๐ นับเป็นที่ ๓ ในพระชนกชู และพระชนนีคำ  ต่อมาครอบครัวของพระองค์ได้ย้ายมาอยู่ที่ห้องแถวชั้นเดียวในตรอกวัดอนงคาราม ธนบุรี  แต่แล้วก็ต้องทรงเป็นกำพร้าตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยพระชนกชูซึ่งเป็นช่างทองถึงแก่กรรมไปเสียก่อนและวิถีชิวิตของพระองค์ได้ แปรเปลี่ยนไปเมื่อพระชนมายุได้ ๗-๘ พรรษา  เพราะมีโอกาสได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงของสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

    ทรงตัดสินพระทัยเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ตามคำชักชวนของพระยาดำรงแพทยกุล หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือก ให้ทรงไปศึกษาวิชาพยาบาล ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมกับนางสางอุบล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ...รายละเอียด

 

 

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลล่าสุด

       นางสาวชิเอโกะ  โนโอโนะ อายุ 78 ปี เป็นพยาบาลผดุงครรภ์ และอดีตวุฒิสมาชิกสภาสูงของประเทศญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาพยาบาลจากโรงเรียนพยาบาล และการผดุงครรภ์ในประเทศญี่ปุ่น และหลักสูตรการพยาบาลมารดา การผดุงครรภ์ การดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดจากประเทศอังกฤษ..

นางสาวไอลีน บาร์บารอ มารดาของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศเมียนมาร์ เป็นแบบอย่างของการเป็นพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่ดี และเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดรางวัล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นในวโรกาส ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ทั้งนี้เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

Ceremony of Princess Srinagarindra Award 2018