คณะกรรมการมูลนิธิฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการมูลนิธิ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินงานทั้งปวง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  รวมทั้งการดูแลรักษา และการจัดการกิจการต่าง ๆ ของมูลนิธิตลอดจนการกำหนดนโยบาย การตราระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ การเลือกหรือแต่งตั้งซ่อมกรรมการมูลนิธิ  การให้กรรมการมูลนิธิ (หรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิ) คนใดพ้นจากตำแหน่งและการแต่งตั้งคณะกรรมการ  และอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานของมูลนิธิ

รายพระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ     

1.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการ
1.2 นายกสภาการพยาบาล รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
1.3 อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง รองประธานกรรมการ คนที่สอง
1.4 นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เลขาธิการ

 วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 

     2.1 เลขาธิการสภากาชาดไทย
     2.2 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     2.3 อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     2.4 อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     2.5 เลขาธิการสภาการพยาบาล
     2.6 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     2.7 ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
     2.8 คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
     2.9 เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     2.10 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์
     2.11 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
     2.12 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
     2.13 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
     2.14 นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
     2.15 พันเอกหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ
     2.16 รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต

  

วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2551
     3.1  เลขาธิการพระราชวัง                       
     3.2  ราชเลขาธิการ                         
     3.3  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                  
     3.4  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ                  
     3.5  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 
     3.6  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทมหาชน จำกัด องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย       
     3.7  อธิบดีกรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ           
     3.8  อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               
     3.9  คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล       
     3.10 ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข       
     3.11 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ       
     3.12 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก          
     3.13 ประธานคณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
     3.14 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุพัฒน์ วาณิชย์การ