กระบวนการ

ขั้นตอนการเสนอชื่อและตัดสิน

            มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะประกาศข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ผ่านทางเครือข่ายอิเลคโทรนิคเมล์และทางจดหมายไปยังสมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศในทุกประเทศทั่วโลก (ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อให้เสนอนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เสนอเข้ารับการพิจารณาประวัติ และผลงาน ในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ตามขั้นตอนการพิจารณารางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 3 ระดับ ดังนี้

            1. คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรได้รับรางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี (ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)
                หลังสิ้นสุดวันกำหนดรับประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อ นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาลฯ จะเป็นผู้รวบรวมประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อ โดยจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมควรได้รับรางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จำนวน 8 ท่าน ทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของพยาบาลวิชาชีพ หรือกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ที่ประสบความสำเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมวิชาชีพและสังคมทั่วไป ว่ามีคุณประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ ที่สมควรได้รับรางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” 


           

            2. คณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” (ช่วงเดือนสิงหาคม)
               
คณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” (The International Committee for the Selection of the Princess Srinagarindra Award) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพการพยาบาลระดับนานาชาติ จำนวน 13 ท่าน ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” จากรายนาม และคุณสมบัติที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว จากคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ และนำเสนอต่อกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสินต่อไป 
          

             3. คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม)
               
เป็นการพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ขั้นสุดท้าย โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน นายกสภาการพยาบาล เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นเลขาธิการ และประกอบด้วยกรรมมูลนิธิซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 31 ท่าน รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ท่าน โดยจะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี และพิจารณาตัดสินรางวัลฯ ในวันเดียวกัน