• strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\views.module on line 843.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_display::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\plugins\views_plugin_display.inc on line 1877.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display::options_submit(&$form, &$form_state) in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\plugins\views_plugin_display_page.inc on line 481.
  • strict warning: Declaration of views_handler_field_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\handlers\views_handler_field.inc on line 641.
  • strict warning: Declaration of views_handler_sort_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\handlers\views_handler_sort.inc on line 82.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\handlers\views_handler_filter.inc on line 585.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\handlers\views_handler_filter.inc on line 585.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_broken::ui_name() should be compatible with views_handler::ui_name($short = false) in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\handlers\views_handler_filter.inc on line 609.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\plugins\views_plugin_style_default.inc on line 25.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\plugins\views_plugin_row.inc on line 135.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in C:\xampp\htdocs\var\princess\sites\all\modules\views\plugins\views_plugin_row.inc on line 135.

พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระราชดำรัสของสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ องค์อุปถัมภ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ในพิธีทรงเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

ณ ศาลาสันติธรรม วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๐๓

      ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสมาทำพิธีเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ ๑ ในวันนี้ตามรายงานที่ท่านรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าสมาคมพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขและพยาบาลทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ ได้สร้างประวัติการอันมีความหมายไว้ให้แก่วิชาชีพพยาบาลเป็นอย่างดีเป็นการ เหมาะสมแล้วที่ท่านได้ช่วยกันจัดให้มีการประชุมพยาบาลทั่วพระราชอาณาจักรขึ้น เพื่อฟื้นฟูวิชาการให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมแก่ความเจริญก้าวหน้าในการรักษาพยาบาลและการป้องกันโรค

        วิชาพยาบาลนี้ เป็นที่รู้จักว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงสนับสนุนเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเป็นที่รู้กันแล้วว่า การรักษา การพยาบาลและการป้องกันโรคนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และงานทั้งสามแขนงนี้จะต้องเจริญทัดเทียมและอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะบังเกิดผลเป็นอย่างดี

       ผู้ที่สมัครใจเลือกวิชาชีพพยาบาล เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเพราะเป็นผู้ที่มิใช่เพียงแต่ประกอบอาชีพโดยใช้กำลังแรงและกำลังกายเท่านั้น แต่ต้องใช้กำลังใจอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ อดทนพร้อมทั้งรักษาความซื่อสัตย์ สุจริตและมีเมตตากรุณาคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับพยาบาล

         ข้าพเจ้าขอขอบคุณรัฐบาล มูลนิธิเอเซีย องค์การยูนิเซฟ และองค์การเอกชน และท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมนี้ขึ้น ผลการประชุมนี้จะได้ช่วยพยาบาลที่มาเข้าประชุมให้ได้นำหลักวิชาความรู้ไปเผยแพร่ในบริการพยาบาล และสำหรับท่านผู้ที่มีวิชาชีพอื่นก็สามารถจะเข้าใจใน กิจการของพยาบาลได้ดียิ่งขึ้น เพื่อร่วมการกุศลด้วยกัน ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน และขอจงช่วยกันทนุบำรุงวิชาชีพนี้ให้ยั่งยืนจงช่วยกันรักษาอุดมคติอันสูงส่งของวิชาชีพพยาบาล ในการช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะขอให้องค์การต่างๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือการประชุมครั้งนี้ จงประสบความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

         ขอท่านทั้งหลายจงได้ช่วยกันนำคุณความดีของวิชาชีพพยาบาลนี้ ไปเผยแพร่ต่อๆ ไปด้วย บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม และขอให้การประชุมครั้งนี้ จงประสบความสำเร็จด้วยดีทุกประการ