กำหนดเวลาการเสนอชื่อและตัดสิน

กำหนดเวลาการเสนอชื่อและตัดสินรางวัล 

  • การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ให้ยื่นต่อเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี
  • กระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม
  • กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล เดือนสิงหาคม
  • กระบวนการพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล เดือนกันยายน
  • ประกาศผลการตัดสิน เดือนตุลาคมของทุกปี
  • พิธีพระราชทานรางวัล สิ้นเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

สำหรับกำหนดเวลาที่แน่นอนของการเสนอชื่อ และตัดสินรางวัลประจำแต่ละปี กรุณาตรวจสอบได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์