นางสาวชิเอโกะ โนโอโนะ

Year: 
2556
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล
ชีวประวัติ: 

       นางสาวชิเอโกะ  โนโอโนะ อายุ 78 ปี เป็นพยาบาลผดุงครรภ์ และอดีตวุฒิสมาชิกสภาสูงของประเทศญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาพยาบาลจากโรงเรียนพยาบาล และการผดุงครรภ์ในประเทศญี่ปุ่น และหลักสูตรการพยาบาลมารดา การผดุงครรภ์ การดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดจากประเทศอังกฤษ..

ที่อยู่/ที่ทำงาน: 
2-1-3, Hiraki-dai, Ube-shi, Yamaguchi-ken 755-0094 Japan
ประเทศ: 
ญี่ปุ่น

    นางสาวชิเอโกะ  โนโอโนะ อายุ 78 ปี เป็นพยาบาลผดุงครรภ์ และอดีตวุฒิสมาชิกสภาสูงของประเทศญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาพยาบาลจากโรงเรียนพยาบาล และการผดุงครรภ์ในประเทศญี่ปุ่น และหลักสูตรการพยาบาลมารดา การผดุงครรภ์ การดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดจากประเทศอังกฤษ  และทำงานเกี่ยวกับการวางแผนการเป็นบิดามารดากับองค์กรนานาชาติ ในประเทศอังกฤษ เป็นผู้นำและมุ่งมั่นทำงานเพื่อ ปกป้อง สุขภาพ สวัสดิภาพ และ สิทธิ ในกลุ่มคนที่อ่อนแอและด้อยโอกาส เช่นมารดา ทารก เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง และผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นอย่างมากตลอดมาจนทุกวันนี้

       หลังสำเร็จการศึกษา ได้ปฏิบัติงานเป็นผดุงครรภ์ที่ศูนย์มารดาและเด็กของสถาบันเอกชนในโอซากา เป็นอาจารย์ รองผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของหลายมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกสภาสูง และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการสังคม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

        ด้วยพื้นฐานของความเป็นพยาบาลและประสบการณ์ที่เติบโตในภาวะสงคราม นางสาวโนโอโนะ จึงรักความสงบสุข และเห็นว่างานของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คือการสร้าง สร้างสุขภาพที่ดี  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสงบสุขในครอบครัว และสังคม  ตลอดชีวิตการทำงานจึงมุ่งมั่นทุ่มเท ในการพัฒนาสุขภาพ และสวัสดิภาพ ในกลุ่มคนที่อ่อนแอและด้อยโอกาส  โดยสอนและฝึกอบรมผดุงครรภ์ ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และทารกเป็นอย่างดี ทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และแนวทางการให้พยาบาลผดุงครรภ์เหล่านี้สามารถเปิดสถานผดุงครรภ์ได้อย่างอิสระ ปัจจุบันพยาบาลผดุงครรภ์เหล่านี้ได้ปฏิบัติงานเป็นผู้นำอยู่ในชุมชน และโรงพยาบาลทั่วประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้น ยังได้เป็นผู้นำริเริ่มโครงการระดับชาติ ให้พยาบาลผดุงครรภ์บริการเยี่ยมทุกบ้านที่มีเด็กอ่อน  ทำให้มารดา และทารกได้รับการดูแลที่ถูกต้อง และป้องกันการทารุณกรรมเด็ก ผลงานในการอุทิศตนเพื่อสุขภาพของมารดา-ทารก และเด็กในชุมชนได้รับการยอมรับอย่างสูง

       เมื่อได้รับเลือกให้ทำงานเป็นกรรมการบริหารของสมาคมผดุงครรภ์แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ริเริ่มโครงการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่สตรีมีครรภ์ มารดาหลังคลอด และสตรีที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และได้จัดตั้งกองทุน “การดูแลเด็ก” ขึ้น เพื่อสนับสนุนสมาคมผดุงครรภ์สาขาย่อยทั่วประเทศ ในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่มารดา และสตรี และจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพทางเพศในโรงเรียนมัธยมต่างๆ เป็นการช่วยบิดา-มารดา และช่วยป้องกันปัญหาการทารุณกรรมในเด็ก และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งเป็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเด็กวัยรุ่น โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง และเป็นที่นิยมยกย่องของสาธารณชนอย่างมาก ทำให้สมาคมผดุงครรภ์แห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

      ในระดับนานาชาติ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารสภาการผดุงครรภ์ระหว่างประเทศ และสาขาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหลายสมัย ได้ริเริ่มจัดทำโครงการต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพมารดา ทารก รวมทั้งการช่วยจัดตั้งสมาคมผดุงครรภ์ให้กับสาธารณรัฐประชาชนเวียดนาม และประเทศมองโกเลีย และเป็นแกนนำในการสนับสนุนการพัฒนาสมาคมผดุงครรภ์ของสองประเทศนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้สมาคมผดุงครรภ์ของประเทศทั้งสองมีความเจริญก้าวหน้า และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
เมื่อ นางสาวโนโอโนะ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาสูงของประเทศญี่ปุ่น และทำงานทางด้านการเมืองอยู่ถึง 18 ปี ด้วยพื้นฐานที่เป็นพยาบาลผดุงครรภ์ จึงให้ความสนใจกับเรื่องกฎหมายด้านสุขอนามัยของประชาชนตั้งแต่ในวัยทารก จนถึงวัยสูงอายุ กลุ่มที่อ่อนแอ และด้อยโอกาส และได้ผลักดันการออกกฎหมายต่างๆ ถึง 20 ฉบับ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายการป้องกันการกระทำทารุณกรรมในเด็กและผู้สูงอายุ กฎหมายปกป้องผู้ที่มีความผิดปกติในเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศ กฎหมายเกี่ยวกับพยาบาลชุมชน และการผดุงครรภ์  และเป็นผู้นำในการแก้ไขกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิสตรีผู้พิการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ให้แพทย์สามารถทำหมัน หรือทำแท้งได้ กฎหมายนี้ถูกวิจารณ์เป็นอย่างมากในระดับนานาชาติ นางสาวโนโอโนะได้ผลักดันให้แก้ไขเป็น กฎหมายปกป้องสุขภาพของมารดา โดยอนุญาตให้แพทย์ทำแท้งได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส  รวมทั้งทำแท้งได้ในผู้หญิงที่ถูกข่มขืนและการตั้งครรภ์ที่มีอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น  นอกจากนั้นยังทำงานเพื่อปกป้องสิทธิและให้ชีวิตใหม่แก่นักโทษ โดยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูนักโทษแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น และให้การสนับสนุนมาตลอด แม้หลังพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาสูงของญี่ปุ่น ก็ยังเป็นวิทยากรเป็นประจำ เพื่อช่วยเหลือกระตุ้นนักโทษในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการติดต่อสื่อสาร อีกทั้ง ยังได้ให้เวลาและคำปรึกษากับผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้ชาวญี่ปุ่นเข้าใจและยอมรับว่า ความผิดปกตินี้ เป็น“บุคลิกภาพ” ไม่ใช่ “ความผิดปกติทางจิต”
 
      ด้วยผลงานที่เป็นประโยชน์อย่างมากดังกล่าว นางสาวโนโอโนะ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น รางวัลที่ได้ช่วยชีวิตชาวประมงคนหนึ่งให้พ้นภัยจากปลาฉลาม The order of Duke Trpimir with Ribbon and Star จากประธานาธิบดีโครเอเชีย และ Grand Cordon of the Order of the Rising Sun ในฐานะนักการเมืองที่ทำประโยชน์อย่างสูงให้กับประเทศ จากพระเจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่น เป็นต้น
 

      นับว่า นางสาวชิเอโกะ  โนโอโนะ เป็นผู้ที่ทุ่มเทและเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการปกป้องสุขภาพ สวัสดิภาพ และสิทธิของกลุ่มคนที่อ่อนแอ และด้อยโอกาสชาวญี่ปุ่น และได้วางรากฐานที่เข้มแข็งทางด้านการผดุงครรภ์ในประเทศ และในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติตัดสินให้นางสาวชิเอโกะ  โนโอโนะ  เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖