หน้าแรก

SOMDEJYA.jpg

    สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงถือกำเนิดมาจากครอบครัวสามัญชน พระนามเดิมสังวาลย์ มีพระราชสมภพที่เมืองนนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๔๓ ปีชวด ตรงกับ ค.ศ.๑๙๙๐ นับเป็นที่ ๓ ในพระชนกชู และพระชนนีคำ  ต่อมาครอบครัวของพระองค์ได้ย้ายมาอยู่ที่ห้องแถวชั้นเดียวในตรอกวัดอนงคาราม ธนบุรี  แต่แล้วก็ต้องทรงเป็นกำพร้าตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยพระชนกชูซึ่งเป็นช่างทองถึงแก่กรรมไปเสียก่อนและวิถีชิวิตของพระองค์ได้ แปรเปลี่ยนไปเมื่อพระชนมายุได้ ๗-๘ พรรษา  เพราะมีโอกาสได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงของสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

    ทรงตัดสินพระทัยเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ตามคำชักชวนของพระยาดำรงแพทยกุล หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือก ให้ทรงไปศึกษาวิชาพยาบาล ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมกับนางสางอุบล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ...รายละเอียด