จดหมายข่าวสภาการพยาบาล

วารสารจดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletters)

     วารสารจดหมายข่าวสภาการพยาบาล (Thailand Nursing and Midwifery Council Newsletters) เป็นวารสารราย ๒ เดือน ปีละ ๖ ฉบับ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มีนาคม-เมษายน พฤษภาคม-มิถุนายน กรกฎาคม-สิงหาคม กันยายน-ตุลาคม พฤศจิกายน-ธันวาคม โดยได้มีการจัดทำ ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยรูปแบบตีพิมพ์ (Print) ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๑)

     สภาการพยาบาลจัดทำวารสารนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาการพยาบาล เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและความก้าวหน้าของสมาชิก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมวลสมาชิก

จดหมายข่าวสภาการพยาบาล
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

ฉบับย้อนหลัง

ปีที่ : 19
ปีที่ : 17
ปีที่ : 16
ปีที่ : 15
ปีที่ : 14
ปีที่ : 13
ปีที่ : 12
ปีที่ : 11